Giỏ hàng

Thực đơn cháo dinh dưỡng - thứ 5

SÁNG                                             Size ( lớn - nhỏ )

  • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
  • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
  • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20
  • >> Cháo Cá Hồi ..................................25 - 30
  • >> Cháo Bề Bề ............................... ...20 - 25
  • >> Cháo Nai     ...............................    20 - 25
  • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ .........................30 - 35 
  • >> CUA ALASKA  ...... .........................85 - 90

CHIỀU                                          Size ( lớn - nhỏ )

  • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
  • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
  • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20
  • >> Cháo Gà Ác .................................. .25 - 30
  • >> Cháo Đà Điểu ............................... 20 - 25
  • >> Cháo Hải Sâm ................................20 - 25
  • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ .........................30 - 35 
  • >> CUA ALASKA  ...... .........................85 - 90

ĐẶT CHÁO